40 organisaties claimen: Maak alle beleid coherent aan de duurzame ontwikkelingsdoelen

Donderdag 19 mei overhandigen Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad het rapport ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’ aan minister Ploumen tijdens een conferentie in NEMO in Amsterdam. In de publicatie wordt betoogd dat de huidige inspanningen van Nederland en de EU nog niet voldoende zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de internationale gemeenschap in september 2015 ondertekend heeft, te halen. Grotere inspanningen op het gebied van klimaat, voedselzekerheid, migratie en belasting zijn nodig om te voldoen aan onze verplichtingen aangaande de Sustainable Development Goals (SDG’s).

“Met deze publicatie willen we Nederlandse en Europese beleidsmakers handelingsperspectief bieden om de in 2015 geformuleerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN daadwerkelijk te realiseren”, aldus Bart Romijn, directeur van Partos. “Zaken die duurzaamheid in de weg staan, zoals subsidies voor fossiele brandstoffen en belastingontwijking moeten met grote urgentie en de juiste politieke wil aangepakt worden.”

5.300.000.000.000.000.000 USD AAN ENERGIESUBSIDIES
Het bedrag aan energiesubsidies voor fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool werd in 2015 door IMF geschat op 5,3 triljoen USD. Ter vergelijking: het geld dat wereldwijd aan ontwikkelingssamenwerking wordt besteed is geschat op 140 miljard dollar. Fossiele brandstoffen worden gezien als een belangrijke oorzaak van de overmatige CO2-uitstoot en de klimaatverandering die daar het gevolg van is. Ontwikkelingslanden dragen op dit moment de grootste (financiële) lasten daarvan. Het Ready for Change rapport wijst op de tegenstrijdigheid van de Nederlandse handelswijze: terwijl we veel investeren in hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden, lopen we met ons binnenlandse energiebeleid in Europees verband flink achter. Nederland moet dus ook haar eigen beleid afstemmen op de SDG’s. Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars moeten dus wegblijven van het investeren in fossiele brandstoffen.

100.000.000.000 USD VERLOREN DOOR BELASTINGONTWIJKING
Uit het rapport komt eveneens naar voren dat ontwikkeling niet zonder het aanpakken van belastingontwijking kan. Volgens de UNCTAD verliezen de ontwikkelingslanden rond de 100 miljard USD per jaar aan inkomsten als gevolg van belastingontwijking door multinationals. Het geld voor officiële ontwikkelingssamenwerking alleen zal nooit volstaan om de duurzame doelstellingen te financieren. Belastingen zijn voor ontwikkelingslanden de meest duurzame en belangrijkste bron van financiering, terwijl Nederlandse trustkantoren een belangrijke rol spelen bij het wegsluizen van belastinggeld in die landen. “Nederland is bij uitstek het land dat, met aanwezige kennis en ervaring op financieel vlak, daadwerkelijk verschil kan maken. Die kennis en ervaring zouden we moeten inzetten voor het verwezenlijken van SDG’s” , claimt Romijn.

Wapenbeleid niet in lijn met SDG’s
Een andere aanbeveling uit Ready for Change claimt dat Nederland een voorbeeldrol moet vervullen als het gaat om wapenhandel. Nederland staat nog altijd in de top 15 van de grootste wapenexporteurs ter wereld. Ondanks Europese exportregels vindt er nog steeds export plaats naar landen in oorlog of met gewapende binnenlandse conflicten en repressieve regimes, zoals Egypte en Saudi-Arabië. Dit strookt niet met de nadruk die op vrede en gerechtigheid wordt gelegd in de SDG’s.

READY FOR CHANGE
Partos, FMS en Woord en Daad hebben het rapport ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’ in samenwerking met 40 maatschappelijke organisaties geschreven, waaronder Both Ends, Wereld Natuur Fonds en Hivos. In de publicatie wordt het nationale, Europese en internationale beleid onder de loep genomen inzake voedselzekerheid, gezondheid, waardeketens, klimaatverandering, migratie, vrede en veiligheid, belasting, mondiaal partnerschap en inclusie.

 

Noot voor de redactie
Voor aanvullende informatie, aanwezigheid op de conferentie van 19 mei, het complete Ready for Change rapport en/of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met: Olivia Smulders, persvoorlichting Partos via 06-29344552 of via olivia@omcworks.nl.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals) zijn een reeks doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als de Wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zij vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. De SDGs zullen van 2015 tot 2030 van kracht zijn. Er zijn 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen voor die doelstellingen geformuleerd.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl