Duurzame Ontwikkelingsdoelen als leidraad voor nieuw beleid

Afgelopen week publiceerde SDG Nederland een opinie artikel geschreven door José van de Water van FMS, waarin gepleit wordt voor toetsing van nieuw beleid aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Lees het volledige artikel hieronder.

Voor de allereerste keer schetsten de Rijksoverheid, het bedrijfsleven, financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en jongeren ieder voor zich én gezamenlijk een beeld van de Nederlandse uitvoering van de SDGs. Naast waardering en zorgen over de Nederlandse inzet op een aantal thema’s, gaat deze rapportage ook in op de rol van ons eigen beleid en regelgeving in het behalen van de SDGs. José van de Water van Foundation Max van der Stoel (FMS), beargumenteert namens Building Change dat met toetsing van nieuw beleid en wetgeving aan de SDGs, we de eventuele negatieve gevolgen op duurzame ontwikkeling kunnen voorkomen en beleid zo juist kan bijdragen aan het behalen van de SDGs.

OPINIE – Nederland en de EU hebben zich gecommitteerd aan het uitbannen van publieke steun aan fossiele brandstoffen. Toch worden onderdelen van kapitaalintensieve projecten voor de ontwikkeling van nieuwe olie– en gasvelden nog vaak met publieke middelen van bijvoorbeeld exportkredietagentschappen gesteund. Met de SDGs als referentiekader, zou het toetsen van nieuw (ontwikkelings-)beleid er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat negatieve effecten, zoals in dit geval een hogere CO2-uitstoot, tegengegaan worden en dat er waar mogelijk bijgestuurd kan worden om zo een positieve bijdrage te stimuleren aan duurzame ontwikkeling wereldwijd. Zo kan het versterken van de internationale regelgeving voor exportkredietagentschappen een grotere ondersteuning van elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen aanjagen.

Nationaal beleid, wereldwijd effect

Door verschillende beleidsterreinen te toetsen op de mogelijke positieve, onvoorziene of negatieve gevolgen op duurzame ontwikkeling, kan beleid in het geheel effectiever worden. Stop hierbij niet bij de grenzen van Nederland, maar bedenk vooral wat voor impact dit beleid heeft op de levens van mensen die het moeilijker hebben op deze wereld. Zoals de impact op melkboeren in Burkina Faso die zwaar worden belemmerd door internationale handelsverdragen. Handelsverdragen die met name Europese producten ten goede komen, maar vaak nadelig blijken voor goederen die van buiten Europa komen. Zo wordt de prijs van melk uit Burkina Faso door deze verdragen kunstmatig laag gehouden, maar moeten de boeren er toch van zien te leven. Dat betekent dat we directe belanghebbenden moeten betrekken bij het maken van beleid en ook in ontwikkelingslanden na moeten gaan hoe nieuw beleid en wetgeving deze landen (of specifieke groepen daarbinnen) kunnen raken.

Er is draagvlak

Op Europees niveau heeft Nederland al verklaard voorstander te zijn van een ‘SDG-toets’. Zou dit dan op nationaal niveau niet ook de logische essentiële stap zijn? Coherentie is immers een belangrijke sleutel tot succesvol en eerlijk beleid, tussen de ministeries onderling, maar ook tussen Europees en nationaal beleid. GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en ChristenUnie toonden in hun verkiezingsprogramma’s bereidheid tot een dergelijke toetsing. Op deze manier kunnen we namelijk inzichtelijk maken of bijvoorbeeld een nieuwe energieagenda, wetgeving op het gebied van landbouw of volkshuisvesting of een meerjarenbeleidsplan voor infrastructuur, bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Een inclusieve aanpak bij de uitvoering van de SDGs is dus onmisbaar en het vraagt om hoge urgentie en daadkrachtige actie. We moeten zo snel mogelijk beginnen met het toetsen van beleid at home om óók positieve effecten abroad te stimuleren.

Daarnaast is er een breed maatschappelijk draagvlak voor een centrale rol van de SDGs in het toekomstige kabinetsbeleid en het toetsen van al het beleid op de mate waarin het bijdraagt aan het behalen van de SDGs. Al meer dan 400 bedrijven en organisaties ondertekenden het ‘Duurzaamregeerakkoord’, een oproep van Partos, De Groene Zaak en BBK/Door Vriendschap Sterker aan de onderhandelaars om tot een duurzaam regeerakkoord te komen. Het is nu aan alle potentiële onderhandelaars om deze breed gedragen oproep vorm te geven. In het belang van de toekomst van onze samenleving en toekomstige generaties. Op lokaal, nationaal en mondiaal niveau.

Building Change is een maatschappelijk initiatief van Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad dat zich, samen met anderen, inzet voor een overheid die niet met de ene hand geeft en met de andere neemt, maar die zich op alle fronten inzet voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling wereldwijd.

Foto: CIFOR

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl