Kamer in debat over Begroting Ploumen: belasting, TTIP, bezuinigingen en meer

Op 19 en 20 november jl. debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Echt een stevig debat wilde het maar niet worden.

Een paar partijen waren enigszins kritisch, maar na het debat en de beantwoording van Minister Ploumen waren de partijen uiteindelijk positief en stemden op de PVV en Groep Bontes/van Klaveren na alle partijen voor de voorgestelde begroting.

Tijdens de behandeling van de begroting van Minister Ploumen, werd er positief gesproken over het nieuw ingestelde noodhulpfonds van 570 miljoen. De Kamerleden vroegen de Minister om haar beleid op een aantal punten anders in te vullen. Dit deden ze door middel van veel vragen, interrupties, 21 moties en 10 amendementen.

Hoewel het woord coherentie verrassend weinig viel tijdens deze begrotingsbehandeling, zijn er wel veel moties ingediend die uiteindelijk gericht waren op het vergroten van de coherentie in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid.

Bezuinigingen

Veel Kamerleden waren het eens dat het nieuw ingestelde noodhulpfonds van 570 miljoen euro een goede beslissing was van Minister Ploumen. Bram van Ojik (GroenLinks) was echter kritisch. Hij merkte op dat dit vrijgemaakte bedrag voor noodhulp een goed initiatief is, maar na 2015 lijkt het alsof het ontwikkelingsbudget snel minder wordt. “De feiten spreken voor zich. In de oude begroting, onder het oude BNP, zouden wij volgend jaar rond de 0,6% geven, maar nu is het nog maar 0,57%,” aldus van Ojik. Joël Voordewind (CU) maakte zich ook zorgen over het ontwikkelingsbudget. Hij diende een motie in om op termijn terug te groeien naar het beschikbaar stellen van minimaal 0,7% van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking.

Belasting

“Ik focus vandaag op een eerlijk belastingbeleid,” zo stelde Roelof van Laar (PvdA) in zijn speech. Hij benadrukte dat het belastingbeleid in Nederland een stuk coherenter kan. Van Laar zijn collega’s Bram van Ojik (GroenLinks) en SP’er Eric Smaling richtten zich ook op dit onderwerp. Zij keerden zich vooral tegen de in Nederland gevestigde brievenbusmaatschappijen en het mislopen van belastinggelden van ontwikkelingslanden. Van Ojik en Smaling dienden zelfs een motie in over de aanpak van de internationale belasting problemen. Helaas stemden alleen de PvdD en 50PLUS voor en werd deze verworpen. Een tweede motie van Van Ojik en Smaling, over het opnemen van een antimisbruikbepaling in belastingverdragen met ontwikkelingslanden werd wel aangenomen. De PvdA, CDA, D66, CU, SGP, GrKö, PvdD en 50PLUS stemden allemaal voor.

Fair Labour

Joël Voordewind (CU) richtte zich op de kledingsector. “In de kledingsector worden langzaam maar zeker verbeteringen doorgevoerd. Dat is positief,” aldus Voordewind. Maar hij wil meer. Om de ontwikkeling van een convenant in de kledingsector een duw in de goede richting te geven, diende Voordewind een motie in. Deze motie vroeg de regering het tot stand komen van een convenant in de kledingsector financieel te ondersteunen door middel van cofinanciering. De motie werd met een grote meerderheid gesteund door de PvdA, SP, D66, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS, GrKö en Klein. Roelof van Laar (PvdA) en Sjoerd Sjoerdsma (D66) dienden een motie om in dit kledingconvenant een plan van aanpak op te nemen dat er voor zorgt dat in 2016 kleding die geproduceerd is door de ergste vormen van kinderarbeid niet meer verkocht wordt in Nederland. Ook deze motie werd aangenomen met steun van de SP, CDA, CU, GroenLinks, SGP, PvdD, GrKö Van Vliet, 50PLUS en Klein.

Voedselzekerheid

Marianne Thieme (PvdD) legde tijdens haar speech direct de vinger op de zere plek. “De klimaatproblemen die wij veroorzaken, zorgen ervoor dat de voedselvoorziening direct in gevaar komt,” aldus Thieme.

In de begroting is er gekort op voedselzekerheid, Eric Smaling (SP) diende dan ook een amendement in om geld van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) over te hevelen naar het budget voor duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water. Omdat alleen de CU, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en Klein voorstemden, werd het amendement helaas verworpen.

Coherentie

Op beleidsterreinen als belasting, klimaat en handelsverdragen zoals het TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) en de EPA’s (Economic Partnership Agreements), beloofde Minister Ploumen zich in te zetten voor een coherenter beleid. Ze wil bijvoorbeeld ontwikkelingslanden actiever betrekken bij de onderhandelingen door de OESO en een Deltaplan voor Bangladesh steunen om de gevolgen van klimaatverandering daar te beperken. De Minister beschrijft dit als een praktische invulling van de coherentieagenda.

TTIP

Ten slotte konden de discussies over TTIP (the Transatlantic Trade and Investment Partnership) tijdens de begrotingsbehandeling natuurlijk niet uitblijven. De VVD was erg positief over dit vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. Jan Vos PvdA stond ook achter het verdrag, maar maakte zich zorgen over de problemen die de ISDS (Investor to State Dispute Settlement) clausule kan veroorzaken. “We zullen alleen met het TTIP instemmen als al deze zorgen zijn weggenomen”, aldus Jan Vos. Agnes Mulder (CDA) uitte zich ook positief over de TTIP, maar was bezorgd over de Europese standaarden.

Andere partijen waren minder enthousiast. Marianne Thieme (PvdD) vond de TTIP onderhandelingen niet transparant genoeg en Bram van Ojik van GroenLinks drong aan bij de Minister om te erop toe te zien dat het handelsakkoord geen negatieve gevolgen heeft voor ontwikkelingslanden. Minister Ploumen beloofde dat ze zich inzet om de positieve impact van TTIP op ontwikkelingslanden te maximaliseren en liet weten dat de onderhandelaar uit de VS zich hier ook hard voor maakt.

Conclusie

Minister Ploumen moet om haar titel van ‘Koningin van de coherentie’ te verdienen, de belangen van ontwikkelingslanden nog duidelijker naar voren laten komen in het hulp- en handelsbeleid. Als Fair Politics houden we natuurlijk in de gaten in hoeverre ze deze belofte waar gaat maken. Houd dus de website in de gaten om op de hoogte te blijven.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl