Kamer in debat over begroting Ploumen: TTIP, belasting en meer

Op 19 en 20 november jl. debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Echt een stevig debat wilde het maar niet worden. Een paar partijen uitten zich enigszins kritisch, maar na het debat en de beantwoording van Minister Ploumen waren de fracties uiteindelijk positief en stemden op de PVV en Groep Bontes/van Klaveren na alle partijen voor de voorgestelde begroting.

Coherentie

Hoewel het woord coherentie verrassend weinig viel tijdens deze begrotingsbehandeling, zijn er wel veel moties ingediend die uiteindelijk gericht waren op het vergroten van de coherentie in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. 

Op beleidsterreinen als belasting, klimaat en handelsverdragen zoals het TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) en de EPA’s (Economic Partnership Agreements), beloofde Minister Ploumen zich in te zetten voor een coherenter beleid. Ze wil bijvoorbeeld ontwikkelingslanden actiever betrekken bij de onderhandelingen door de OESO en een Deltaplan voor Bangladesh steunen om de gevolgen van klimaatverandering daar te beperken.  De Minister beschrijft dit als een praktische invulling van de coherentieagenda.

Belasting

Belasting was een veelbesproken onderwerp tijdens dit debat. Roelof van Laar van de PvdA besteedde een groot deel van zijn speech aan belasting. Hij vroeg de minister “welke mogelijkheden ziet u om het Nederlandse belastingbeleid eerlijker, rechtvaardiger en coherenter te maken?

Van Laar zijn collega’s Bram van Ojik (GroenLinks) en  SP’er Eric Smaling richtten zich ook op dit onderwerp. Zij keerden zich vooral tegen de in Nederland gevestigde brievenbusmaatschappijen en het mislopen van belastinggelden van ontwikkelingslanden. Minister Ploumen benadrukte druk bezig te zijn met het aanpakken van internationale belastingontwijking. Ze vertelde dat er in het kader van het OESO-project BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, een  internationaal project om belastingontwijking tegen te gaan) er harde afspraken worden gemaakt om belastingontwijking via Nederland tegen te gaan.

De kledingsector

Ook de kledingindustrie kwam uitgebreid aan bod. Joël Voordewind (CU) en Roelof van Laar richtten zich voornamelijk op dit onderwerp. “In de kledingsector worden langzaam maar zeker verbeteringen doorgevoerd. Dat is positief,” aldus Voordewind. Maar hij wil meer. Om de ontwikkeling van een convenant in de kledingssector een duw in de goede richting te geven, diende Voordewind een motie in. Deze motie vroeg de regering het tot stand komen van een convenant in de kledingsector financieel te ondersteunen door middel van cofinanciering en werd aangenomen. Roelof van Laar, die eerder dit jaar al een initiatiefnota tegen kinderarbeid indiende, pleitte voor de uitbanning van kleding in Nederland die product zijn van de ergste vormen van kinderarbeid.

TTIP

Ten slotte konden de discussies over TTIP (the Transatlantic Trade and Investment Partnership) tijdens de begrotingsbehandeling natuurlijk niet uitblijven. De VVD was erg positief over dit vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. Jan Vos PvdA stond ook achter het verdrag, maar maakte zich zorgen over de problemen die de ISDS (Investor to State Dispute Settlement) clausule kan veroorzaken. “We zullen alleen met het TTIP instemmen als al deze zorgen zijn weggenomen”, aldus Jan Vos . Agnes Mulder (CDA) uitte zich ook positief over de TTIP, maar was bezorgd over de Europese standaarden.

Andere partijen waren minder enthousiast. Marianne Thieme (PvdD) vond de TTIP onderhandelingen niet transparant genoeg en Bram van Ojik van GroenLinks drong aan bij de Minister om te erop toe te zien dat het handelsakkoord geen negatieve gevolgen heeft voor ontwikkelingslanden. Minister Ploumen beloofde dat ze zich inzet om de positieve impact van TTIP op ontwikkelingslanden te maximaliseren en liet weten dat de onderhandelaar uit de VS zich hier ook hard voor maakt.

In totaal diende de Kamer 21 moties en 10 amendementen in om Minister Ploumen haar beleid te verbeteren. Zo werden de moties over het opnemen van een antimisbruikbepaling in belastingverdragen met ontwikkelingslanden, het aanpakken van kinderarbeid, en de cofinanciering van een convenant voor de kledingsector door de Nederlandse overheid aangenomen.

Minister Ploumen moet om haar titel van ‘Koningin van de coherentie’ te verdienen, de belangen van ontwikkelingslanden nog duidelijker naar voren laten komen in het hulp- en handelsbeleid. Als Fair Politics houden we natuurlijk in de gaten in hoeverre ze deze belofte waar gaat maken. Houd dus de website in de gaten om op de hoogte te blijven.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl