Knapen stuurt eerste coherentierapportage naar de kamer

Staatsecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft de langverwachte coherentierapportage naar de kamer gestuurd. Hierin bespreekt hij de ontwikkelingen van beleidscoherentie op het gebied van voedselzekerheid, handel, migratie en transparantie van financiële stromen. Daarnaast voorzag Knapen de EU voortgangsrapportage op het gebied van PCD van commentaar.

Het Beleidscoherentie voor Ontwikkeling (BCO) rapport van de EU geeft verslag van de activiteiten van de EU op het gebied van BCO van de afgelopen twee jaar. Om meer richting te geven aan BCO voor alle EU lidstaten is door de Europese Raad besloten vijf prioritaire themas te benoemen. Deze vijf themas; handel en financiering, klimaat, voedselzekerheid, migratie en ontwikkeling en veiligheid en ontwikkeling hebben ook in het Nederlandse BCO beleid vorm gekregen.

Op het gebied van het Europese beleid geeft Knapen aan dat er grote stappen zijn gemaakt. Er is een BCO rapporteur benoemd in  het Europeesparlement, BCO is opgenomen in het verdrag van Cotonou en BCO is toegevoegd aan de beleidsterrein die de ombudsman monitor.

De rapportage

Met betrekking tot het Nederlandse BCO beleid geeft de staatsecretaris aan dat Nederland BCO een kabinetsbrede verantwoordelijkheid heeft toebedeeld. Hierdoor worden de gevolgen van Nederlands beleid voor ontwikkelingslanden kabinetsbreed in kaart gebracht. In de coherentierapportage wordt aangegeven welke vorderingen er zijn gemaakt op het gebied van de bovengenoemde themas. Helaas verzandt de rapportage in vage terminologie en goede intenties.

Voedselzekerheid

Op het gebied van voedselzekerheid komt de Nederlandse positie voornamelijk naar voren in haar inzet in de landbouw en visserijraad en in de Europese besprekingen over het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Nederland richt zich op verduurzaming van het externe visserijbeleid om de lokale visserijsector in ontwikkelingslanden te versterken en zo werkgelegenheid en voedselzekerheid te creëren. Op het gebied van landbouw zet de regering voornamelijk in op kennisoverdracht en de afbouw van exportsubsidies.

Handel

Op het gebied van handel heeft Nederland zich ingezet binnen de EU en het WTO voor een ontwikkelingsvriendelijk resultaat gecombineerd met voldoende Aid For Trade. Zo heeft Nederland zich binnen de WTO ingezet voor de minst ontwikkelde landen (MOLs) op het gebied van intellectueel eigendom (TRIPS), preferentiële behandeling, technische assistentie en capaciteitsbuilding. Door middel van het Everything But Arms (EBA) raamwerk hebben alle MOL s volledige toegang tot de Europese Markt. Het preferentiële beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden heeft in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid een focus op de MOL. 

Transparantie financiële stromen

Nederland zet zich volgens Knapen in voor financiële capaciteitsversterking voor ontwikkelingslanden. Daarnaast stimuleert het kabinet transparantie over financiële stromen naar en uit ontwikkelingslanden. Nederland heeft zich binnen het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) extra ingezet voor ontwikkelingslanden. Ook is Nederland actief binnen de OESO Informal Taskforce on Tax and Development die belastingontduiking ten koste van ontwikkelingslanden probeert te voorkomen.

Migratie

Nederland wil de raakvlakken tussen migratie en ontwikkelingssamenwerking versterken door in te zetten op circulaire migratie/brain gain, het versterken van migrantenorganisaties en duurzame terugkeer en herintegratie van migranten. De regering zal hier in de jaarlijkse rapportage over migratie nextra aandacht aan geven.

Veiligheid en ontwikkeling en klimaat

Opvallend is dat in de beleidrapportage de themas veiligheid en ontwikkeling en klimaat niet of nauwelijks naar voren komen. Blijkbaar heeft de regering te weinig positieve input gehad op deze gebieden om deze op te kunnen nemen in de rapportage. Fair Politics zal door middel van de monitor het kabinet blijven controleren op beleidscoherentie voor ontwikkeling, ook op deze twee onderdelen.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl