Ploumen reageert op Coherentiemonitor in Kamerbrief

Tijdens de conferentie ‘Coherent Beleid voor Ontwikkeling – The Next Level’ op 23 maart jl. reageerde minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in haar speech al op de Coherentiemonitor ‘Let’s Walk the Talk Together’ , geschreven door de FMS, Partos, Woord en Daad en een aantal andere Partos-leden. Afgelopen week verscheen ook de schriftelijke reactie van de minister op de Coherentiemonitor. In haar reactie uit de Minister zich positief over delen van het rapport, en is ze bereid een jaarlijkse rapportage op te stellen over de coherentiedossiers waar het ministerie bij betrokken is. Aan de andere kant is minister Ploumen ook kritisch over een aantal bevindingen uit de Coherentiemonitor.

In haar brief geeft de minister aan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling (BCO) een belangrijk onderwerp te vinden en zich daarin gesteund te voelen door haar kabinet. Ook ziet zij de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de Nederlandse implementatie van deze nieuwe ontwikkelingsdoelen als belangrijk moment om BCO in praktijk te brengen. Tevens zegt Ploumen toe jaarlijks een coherentierapportage naar de Tweede Kamer te sturen.

Minister Ploumen ziet echter weinig heil in het creëren van een structurele dialoog en het institutioneel verankeren van BCO. Zij is een voorstander van ad hoc bijeenkomsten over BCO. Dit in tegenstelling tot de auteurs van de Coherentiemonitor die vrezen dat BCO op deze manier te veel aan mainstreaming wordt overgelaten waarbij het gevaar bestaat dat het van de agenda verdwijnt.

In reactie op het BCO thema belastingen verwijst Ploumen naar de nieuwe belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden. De anti-misbruikclausule in deze nieuwe verdragen moet belastingontwijking tegengaan. Het is echter nog niet duidelijk wat er precies in die anti-misbruikclausule staat en dus is ook het effect ervan voor ontwikkelingslanden nog niet duidelijk. Alleen wanneer de machtspositie van en belastingontwijking door multinationals wordt aangepakt, zal de clausule positieve effecten kunnen hebben.

Op het BCO thema IMVO noemt minister Ploumen de MVO-convenanten, waar ze hard aan gewerkt heeft. Echter, de auteurs van de Coherentiemonitor zien graag een controlerende en leidinggevende taak voor de overheid, die ook sancties oplegt als afspraken niet worden nagekomen. Ploumen legt daarentegen de verantwoordelijkheid liever bij bedrijven zelf neer en ziet geen heil in een onafhankelijk toezicht om IMVO te waarborgen.

Verder gaat Ploumen in op de BCO thema’s migratie, voedselzekerheid en wapenexportbeleid waar ze kritisch is over de opvattingen uit de Coherentiemonitor. In het migratie- en ontwikkelingsbeleid focust de minister zich voornamelijk op terugkeer en opvang in de regio, waar de Coherentiemonitor juist meer heil ziet in een grotere rol van circulaire migratie.

Op het thema voedselzekerheid benadrukt Ploumen de inzet van Nederland op duurzame energie en duurzame landbouw. Hier betwist de Coherentiemonitor de duurzaamheid van bijvoorbeeld climate smart agriculture.

Wat betreft het BCO thema wapenexportbeleid verwijst de minister naar het Europees Gemeenschappelijk Standpunt inzake Wapenexport (EUGS). Echter, zoals de auteurs in de Coherentiemonitor opmerken, heeft het EUGS zijn kracht nog niet bewezen. Ploumen vindt verdere harmonisatie van het EUGS van groot belang, maar de auteurs in de monitor zien daarnaast graag een aanscherping van het EUGS, waardoor veiligheid daadwerkelijk gewaarborgd kan worden.

Fair Politics vindt het van groot belang dat BCO op de politieke agenda blijft. In navolging van de Coherentiemonitor zullen Fair Politics, Partos en Woord en Daad zich de komende tijd inzetten om de dialoog met zowel Minister Ploumen als Tweede Kamerleden voort te zetten. Blijf op de hoogte via onze website, Facebook en Twitter

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl