SDG-Rapportage van Nederland: Duurzame ontwikkeling vraagt ambitieuze aanpak

Wat doet Nederland om de Sustainable Development Goals (SDGs) te bereiken? Voor de allereerste keer schetste de zogenaamde ‘Dutch Diamond’ - de Rijksoverheid, het bedrijfsleven, financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen én jongeren - ieder voor zich én gezamenlijk een beeld van de Nederlandse uitvoering van de SDGs. Uit de rapportage blijkt dat er waardering is voor de Nederlandse inzet op een aantal thema’s, maar ook dat er grote zorgen zijn.   

In samenwerking met meer dan veertig organisaties leverde penvoerder Partos een bijdrage aan deze unieke rapportage namens het maatschappelijk middenveld (deel E van de rapportage). Er is in dit deel veel aandacht voor wat Nederland in het binnenland, maar ook in het buitenland doet om de SDGs te bereiken. Via internationale handel, ontwikkelingssamenwerking en diplomatie, maar ook via ons eigen beleid heeft Nederland een impact op het behalen van de SDGs buiten de eigen landsgrenzen. 

Uit de rapportage blijkt veel waardering voor de Nederlandse inzet op thema’s als de verduurzaming van internationale waardeketens, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, alsook het bevorderen van vrede, veiligheid en rechtvaardigheid (SDG 16). Er zijn echter grote zorgen over de Nederlandse mondiale voetafdruk, sociale en economische ongelijkheid, de nog steeds omvangrijke CO2-uitstoot en de beperkte inzet om klimaatverandering tegen te gaan.

Een ambitieuze overheid

Het maatschappelijk middenveld hamert in haar deel van het rapport dan ook op een ambitieuze aanpak van de overheid. Die is essentieel. Dat betekent o.a. het realiseren van een eerlijk belastingsysteem, de verdere verduurzaming van mondiale productieketens, inclusieve handelsverdragen, een snelle transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie, en het helpen van ontwikkelingslanden met het realiseren van deze transitie. Om dit te kunnen doen is het onder meer noodzakelijk om weer minimaal 0,7 procent van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking te besteden.  

In de rapportage staat ook dat het toetsen van nieuw beleid en wetgeving op het behalen van de SDGs kan fungeren als belangrijke ondersteuning. Met een dergelijke toets wordt namelijk inzichtelijk gemaakt of bijvoorbeeld een nieuwe energieagenda, wetgeving op het gebied van landbouw of volkshuisvesting, of een meerjarenbeleidsplan voor infrastructuur bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.  Daarnaast kan er op basis van de uitkomsten van zo’n SDG-toets bekeken worden of en hoe eventuele negatieve effecten te mitigeren. Oproep hiervoor wordt breed gedragen. Zie ook www.duurzaamregeerakkoord.nl

Wat is de rol van maatschappelijke organisaties?

Maatschappelijke organisaties dragen op allerlei manieren bij aan duurzame ontwikkeling wereldwijd. Bijvoorbeeld via armoedebestrijding door kerken, verbetering van arbeidsomstandigheden door vakbonden, werken aan een gezonde levensstijl door sportverenigingen en het ondersteunen van de allerarmsten wereldwijd door ontwikkelingsorganisaties. Veel organisaties koppelen hun werk nog niet expliciet aan de SDGs. Dit kan te maken hebben met een nog te beperkte bekendheid van de SDG’s. Daarom is in de SDG-rapportage de oproep te vinden voor een breed opgezette informatiecampagne. Door de koppeling met de SDG’s wel te maken groeit de kans op meer verbinding tussen verschillende partijen. Er ligt een uitdaging, ook voor het maatschappelijk middenveld, om de samenwerkingsmogelijkheden met de andere partners in de ‘Dutch Diamond’ op te zoeken. Partnerschappen met verschillende actoren zijn, zoals SDG 17 weergeeft, van cruciaal belang.

Geschreven door Gerjan Agterhof, Foto: Partos

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl