Democracy | Development| Dialogue 

De Foundation Max van der Stoel is in 2013 ontstaan door een fusie van de Alfred Mozer Stichting en de Evert Vermeer Stichting. De sociaaldemocratische waarde van internationale solidariteit wordt door de stichting nagestreefd binnen drie pijlers: democracy, development en dialogue.

Democracy
Ons ideaal: een wereld waarin de democratische rechten van alle mensen zijn gewaarborgd

Hoe zijn wij actief?
Wij zetten ons in voor opkomende democratieën en voor (sociaal-) democraten in landen waar vrijheid onder druk staat. De FMS steunt de opbouw van politieke partijen, door middel van trainingen, op verzoek van onze buitenlandse partners. Zo leiden we bijvoorbeeld jonge politici op in de Balkan, steunen we democraten in Rusland en trainen we de nieuwe sociaaldemocratische partijen in Jordanië, Marokko, Tunesië en Egypte. Want waardigheid, mensenrechten en de kans om zelf je toekomst te bepalen, mogen niet beperkt zijn tot een select groepje (veelal) westerse landen. Terugkerende thema’s binnen deze trainingen zijn het opbouwen van een democratische partij, het betrekken van jongeren en vrouwen, lokale politiek, Europese uitbreiding en politieke vaardigheden. Op deze manier zijn honderden trainers en politici opgeleid in de landen waar wij actief zijn.

Wie doen dat werk?
De FMS heeft een kleine professionele staf en maakt gebruik van een grote groep vrijwilligers. Onze trainers krijgen niet betaald. Ze hebben relevante expertise in de politiek en trainen voor d
e FMS uit idealisme. Hierdoor houden we de kosten laag en de betrokkenheid hoog. Trainers maken gebruik van twee handboeken, die (via internet) voor iedereen beschikbaar zijn: “Hoe word je een betere politicus, handboek politieke vaardigheden” en “De kunst van effectief trainen, trainershandboek”.

European Forum for Democracy and Solidarity
De FMS verzorgt het secretariaat van het European Forum for Democracy and Solidarity, een platform voor samenwerking tussen sociaaldemocratische partijen en stichtingen in en buiten de EU. Het European Forum heeft als doel de sociaaldemocratie in Europa en onderlinge solidariteit en verbondenheid te versterken. Meer dan dertig partijen en stichtingen zijn verbonden aan het European Forum.

Development
Ons ideaal: een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft op ontwikkeling

Lobby voor rechtvaardig Nederlands en Europees beleid voor ontwikkelingslanden
Waar het werk voor democratisering voornamelijk in de projectlanden zelf plaatsvindt, is de lobby voor ontwikkelingslanden vooral gericht op de Nederlandse en de Europese politiek. De FMS streeft ernaar dat de stem van mensen in ontwikkelingslanden doorklinkt in de Nederlandse en de Europese politiek. Dat is hard nodig, want de belangen van ontwikkelingslanden worden nog te vaak genegeerd binnen het handels-, landbouw- en migratiebeleid, waardoor ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid wordt belemmerd.

Fair Politics
Met ons “Fair Politics” programma zetten wij ons in voor een gelijkwaardige relatie tussen de Europese Unie en landen die zich aan de armoede proberen te ontworstelen, bijvoorbeeld in Afrika. Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Het komt helaas nog regelmatig voor dat we met de ene hand hulp geven, maar met de andere hand nemen door bijvoorbeeld het hanteren van strikte eigendomsrechten in handelsakkoorden of door het laten voortbestaan van belastingontwijking.

fair politics award
Door middel van onderzoek, publicaties en beleidsbeïnvloeding van politici in Den Haag en Brussel probeert de Foundation Max van der Stoel beleid rechtvaardiger te maken, zodat ontwikkelingslanden een eerlijke kans hebben op ontwikkeling. We doen dit door samen te werken met andere maatschappelijke organisaties in Nederland, Europa en Afrika. Samen zoeken we naar alternatieve oplossingen en maken we politici bewust van oneerlijk beleid.

Dialogue
Ons ideaal: een geïnformeerde samenleving waarin iedereen zich een mening kan vormen op basis van lotsverbondenheid

De FMS organiseert regelmatig publieksbijeenkomsten en expertmeetings in Nederland over ontwikkelingen in landen en regio’s die ons aangaan. Hierbij debatteren vertegenwoordigers uit de politiek, het maatschappelijk middenveld, wetenschap en het bedrijfsleven over landen waar wij werken, Europese uitbreiding of over ontwikkelingssamenwerking. We werken altijd samen met maatschappelijke organisaties, de PvdA of mensen die oorspronkelijk uit deze landen afkomstig zijn.   

img 4018Het grote Ruslanddebat aan de vooravond van het bezoek van de Russische president Poetin in april 2013 trok veel publiciteit en wierp een ander licht op de ontwikkelingen in Rusland, omdat lokale oppositieleiders waren uitgenodigd. Ook binnen de PvdA moet de aandacht voor internationale samenwerking en het belang van internationale solidariteit continu worden bevochten. De FMS doet dat onder meer op partijcongressen. De FMS verzorgt het secretariaat van de PvdA Buitenland Commissie. De FMS heeft ook een gratis digitale nieuwsbrief en we zijn actief op Facebook en Twitter.

Afrikadag
De Afrikadag is het grootste publieksevenement over Afrika en internationale samenwerking in Nederland. Naast een uitgebreid cultuurprogramma gaan bezoekers in tientallen politieke debatten, workshops en lezingen rechtstreeks in gesprek met politici, professionals en elkaar. De jaarlijkse Afrikadag trekt zo'n 2000 bezoekers en is mogelijk dankzij de medewerking van ruim 150 gastsprekers uit binnen- en buitenland en zestig samenwerkende organisaties.

Thema's

  • Democracy

    Ons ideaal: een wereld waarin de democratische rechten van alle mensen zijn gewaarborgd

  • Development

    Ons ideaal: een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft op ontwikkeling.

  • Dialogue

    Ons ideaal: een geïnformeerde samenleving waarin iedereen zich een mening kan vormen op basis van lotsverbondenheid.


Wat we doen

Agenda


Alles op de agenda