Development
Ons ideaal: een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft op ontwikkeling

Met de ene hand geven, wat met de andere hand afgenomen wordt. tegenstrijdiger kan het niet. Wat heeft het voor zin om te investeren in de ontwikkeling van de MKB-sector in Afrika, als deze bedrijfjes tegelijkertijd door vrijhandel met Europa uit hun lokale markt geconcurreerd worden? Waarom zou Nederland in ontwikkelingslanden inzetten op klimaat-vriendelijke landbouw als onze eigen ecologische voetafdruk al drie keer zo groot is als wat de aarde aan kan? Aan zulke incoherenties willen wij een einde maken! Hiertoe willen wij de Nederlandse overheid aanzetten tot het aannemen en uitvoeren van eerlijk beleid en eerlijke wetgeving. We willen een maatschappelijke beweging op gang brengen waarin maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en betrokken burgers zich uitspreken én inzetten voor duurzame ontwikkeling in Nederland én wereldwijd!

Building Change: Global Goals at home and abroad

Met ‘Building Change’ werken we aan het verwezenlijken van onze visie op de uitvoering van de SDGs, namelijk een eerlijke en ambitieuze, onder leiding van een positieve, stimulerende overheid. Om dit te realiseren is samenwerking met veel partijen, zoals bedrijven en financiële instellingen, essentieel. Al deze partijen willen wij bij elkaar brengen op drie belangrijke thema’s: klimaat, financiën en internationale handel. Want hier zijn doorbraken om nodig tot duurzame ontwikkeling te komen. Ons doel? Gezamenlijk een stevig geluid laten horen richting Den Haag, om zo deze doorbraken te realiseren.

bc_logo.png

‘Building Change’ vormt een vervolg op 'Ready for Change? Global Goals at home and abroad'. Hiermee gebruikten we in 2016 het Nederlandse EU-voorzitterschap om de noodzaak voor een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs) stevig op de Nederlandse en Europese (politieke) agenda te zetten. Met resultaat! We slaagden erin om een grote groep maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, milieuorganisaties en (sociale) ondernemingen samen te brengen. We namen een gezamenlijke positie in over wat we verwachten van Nederland en de Europese Unie om de SDGs daadwerkelijk in 2030 te bereiken.

Sinds 2014 werken Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad intensief samen om beleidscoherentie voor ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. In dat kader werd in 2015 de eerste coherentiemonitor 'Let's Walk the Talk Togheter' gepresenteeerd.  

Laatste nieuws over Development

Doen waar Nederland goed in is: de toekomst van ontwikkelingssamenwerking?

Na lang wachten publiceerde minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vrijdagavond eindelijk haar nieuwe beleidsnota, getiteld “Doen waar Nederland goed in is”. Hoewel het een goede zaak is dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt vergroot, is – in de woorden van Oxfam Novib – feitelijk “Nederland straks de grootste ontvanger van het Nederlandse ontwikkelingsbudget”.

Meer nieuws over Development

Publicaties over Development

Climate justice: African perspectives & EU policies

Climate change is perhaps the biggest challenge we face in the world today. People everywhere are struggling with its devastating effects, and Africa is one of the hardest hit regions. And yet, the most important decisions regarding climate action are often made by those who do not feel the biggest impact of the climate crisis and who generally have better capabilities to deal with the problems at hand. Especially for African countries, this makes the road to a climate-just transition long and winding.

Migration: African perspectives

In the aftermath of the large increase of, mainly, Syrian refugees into Europe in the summer of 2015, migration became one of the key topics in European Union politics. Irregular migration became intertwined with the issue of refugees, and the EU started to focus on tackling the root causes of migration. This study focuses on these responses. Are they effective and sufficient, and if not, what can be done to improve EU migration policies? It is crucial to include African perspectives in this debate. African stakeholders know what is happening on the ground and what is necessary to implement effective policies or improve failing ones. This study contributes to the discussion with several progressive policy recommendations that do include these African perspectives. Only with fair policies can Europe be an equal partner to Africa.

Migratie is van alle tijden, hoe gaan we ermee om?

Wij hebben een aantal uitgangspunten opgesteld waar een eerlijk migratiebeleid aan moet voldoen:
1) Asielzoekers hebben recht op een eerlijke procedure
2) Geen opvang van asielzoekers en migranten in kampen beheerd door landen met een slechte reputatie op het gebied van mensenrechten
3) Introduceer meer vormen van legale en gereguleerde migratie
4) Stop met het simplificeren van Afrika
5) Maak werk van een eerlijke relatie ten aanzien van de landen in Afrika

Beyond Cotonou: European development cooperation after 2020. A perspective for CSOs

De ontwikkelingsrelatie tussen de EU en Afrika is grotendeels gebaseerd op het Cotonou-verdrag, dat in 2000 is afgesloten. In 2020 loopt dit verdrag af. Wat gaat er gebeuren na Cotonou? Waar liggen de kansen en hoe kan de Nederlandse ontwikkelingssector een bijdrage leveren aan een sterk nieuw verdrag? Dat staat centraal in de ‘Ready for Change’ publicatie ‘Beyond Cotonou: European development cooperation after 2020. A perspective for CSOs ’.

’Beyond Cotonou’, geschreven door Kaleidos Research in opdracht van 'Ready for Change', het maatschappelijk initiatief van Partos, FMS en Woord en Daad.

Nederland en de Wereld: Duurzame inclusieve ontwikkeling biedt kansen voor iedereen

Op 23 juni presenteerde de FMS haar visie op internationale samenwerking. In de notitie “Nederland en de Wereld: duurzame inclusieve ontwikkeling biedt kansen voor iedereen” geven we antwoorden op de drie grootste uitdagingen van deze tijd, namelijk de groeiende ongelijkheid, de bedreiging van een leefbare toekomst op onze planeet door uitputting en klimaatverandering en het tekortschieten van onze internationale rechtsorde wat betreft het garanderen van vrede en veiligheid.

Deze notitie kwam tot stand met behulp van Paul Engel, Arjen Berkvens, Jolein Baidenmann, Peter Heintze en Wouter Kolk.

Ready for Change? Global Goals at home and abroad!

Op donderdag 19 mei ontving Christiaan Rebergen, Directeur Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het eerste officiële exemplaar van de 'Ready for Change? Global Goals at home and abroad’ publicatie. Deze publicatie was op dat moment de eerste uitgebreide verkenning van wat de Sustainable Development Goals (SDGs) voor consequenties hebben voor Nederland en de Europese Unie. Hoe kunnen de SDGs juist als leidraad dienen om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling? En hoe kan Nederland al haar inspanningen SDG-proof maken?

In totaal werkten 57 organisaties en bedrijven werkten mee aan de totstandkoming van de 'Ready for Change' publicatie. Een unieke samenwerking! Speciale dank gaat uit naar het Food & Business
Knowledge Platform, het KIT, ECDPM, PBL en het African Studies Centre. De publicatie is geëdit door Jean Baylock.

Let's Walk the Talk Together: de stand van zaken van beleidscoherentie voor ontwikkeling

Op 23 maart 2015 presenteerde de FMS, samen met Partos en Woord en Daad, het rapport 'Let's Walk the Talk Together: de stand van zaken van beleidscoherentie voor ontwikkeling'. In het rapport wordt ingegaan op de huidige impact van Nederlands en Europees beleid op het gebied van belastingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, migratie, voedselzekerheid, vrede en veiligheid, klimaatverandering en handelsverdragen. Het laat scherp zien wat de bedoelde en onbedoelde effecten van Nederlands en EU beleid zijn voor ontwikkelingslanden, maar doet ook aanbevelingen voor de toekomst. Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking nam het rapport in ontvangst.

Naast FMS, Partos en Woord en Daad, droegen ook ECDPM, DIE, Tax Justice Nederland, Both ENDS, Icco, MVO Platform, Cordaid, Hivos, ActionAid en Wemos bij aan de totstandkoming van dit rapport.

Meer publicaties